IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata.
Wymiar polityczno-prawny.

25-26 listopada 2021

Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych we współpracy z Politechniką Rzeszowską

KONFERENCJA W TRYBIE HYBRYDOWYM

III Międzynarodowa Konferencja Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata.
Wymiar społeczno-kulturowy.

W 2019 r. FBPN  była współorganizatorem III Międzynarodowej Konferencji pt. z cyklu Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Organizatorzy konferencji otrzymali grant na jej realizację w ramach projektu nr 00212/2019/AJ Fundacji Polsko-Niemieckiej. Konferencja odbyła się w dniach 25-26 listopada 2019 r. Wzięli w niej udział naukowcy i przedsiębiorcy z RFN i innych państw UE oraz państw trzecich. Temat konferencji był kontynuacją rozważań i prezentowania wyników badań podczas dwóch poprzednich edycji tej konferencji, które koncentrowały się wokół przemian otoczenia międzynarodowego w różnych wymiarach. Analiza dynamiki sprzężeń występujących w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym państwa i jego otoczenia jest nadrzędnym celem tej konferencji, a w szczególności analiza złożoności i współzależności zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa we współczesnym świecie w warunkach zachodzących na poziomie wewnątrzpaństwowym i środowisku międzynarodowym oraz analiza podejmowanych na poziomie państw i środowiska międzynarodowego działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa kulturowo-społecznego w czasie globalizacji. Efektem tych badań były artykuły naukowe polsko- i obcojęzyczne zamieszczone w dwóch monografiach naukowych.

Tym razem głównym przedmiotem dyskusji był wymiar społeczno-kulturowy. W konferencji wzięło czynny udział prawie 80. ekspertów wojskowych i cywilnych z siedmiu państw europejskich, których wystąpienia i dyskusje były transmitowane na żywo w Internecie. Sama idea konferencji jest pomysłem dr hab. Izabeli Oleksiewicz, prof. PRz. Natomiast w tym roku udało się współorganizować pierwszą konferencję wraz partnerami z Uczelni zagranicznych  oraz w we współpracy z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, w ramach kampanii NUP2X35. Celem zasadniczym obecnej konferencji jest analiza złożoności i współzależności zagrożeń oraz wyzwań w sferze bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru społeczno-kulturowego. Podczas naukowej debaty dokonana zostanie analiza przemian zachodzących w środowisku międzynarodowym i wewnątrzpaństwowym oraz wynikających stąd działań podejmowanych przez państwo polskie oraz społeczność międzynarodową na rzecz zapewniania bezpieczeństwa  kulturowo-społecznego w dobie globalizacji.

Obradom towarzyszyły pokazy uzbrojenia i sprzętu oraz pokazy pirotechniczne przeprowadzone przez wojsko, Straż Graniczną, Służbę Celną oraz Straż Ochrony Lotniska działające w podrzeszowskim porcie lotniczym. W trakcie konferencji dyskutowano m.in. o bieżącej sytuacji geopolitycznej, aktualnych zagrożeniach militarnych w Europie, aktualnej kondycji NATO, polityce bezpieczeństwa i doktrynach obronnych USA, Chin, Rosji, Polski i innych krajów europejskich biorących udział w konferencji, o kwestiach cyberbezpieczeństwa, a także o zagrożeniach i wyzwaniach dla ładu międzynarodowego, bezpieczeństwa i rozwoju państw, ochrony ludności i życia jednostki wynikających z dynamiki rozwoju technologiczno-cywilizacyjnego, nierówności w dostępie do surowców energetycznych, procesów demograficznych i migracyjnych, niewydolności dotychczasowych infrastruktur ochronnych oraz ich podatności na destabilizację i zniszczenie. Dyskusje uświadomiły uczestnikom i słuchaczom istnienie istotnych rozbieżności w percepcji i ocenie omawianych zjawisk z perspektywy poszczególnych krajów. Ta pożyteczna inicjatywa nie byłaby możliwa bez wsparcia ze strony Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz firm rozumiejących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu: Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Huty Stalowa Wola organizacyjnego zaangażowania wojska, Zarządu Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę w podrzeszowskim Porcie Lotniczym, a także bez finansowego, którym należą się serdeczne podziękowania.

Ze strony Politechniki Rzeszowskiej:

Konferencja o zagrożeniach i wyzwaniach bezpieczeństwa współczesnego świata

Szczegółowy plan konferencji

Plakat

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

Z radością na wszystkie odpowiemy!