IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata.
Wymiar polityczno-prawny.

25-26 listopada 2021

Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych we współpracy z Politechniką Rzeszowską

ZAPRASZAJĄ

NA IV MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

ZAGROŻENIA I WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
WYMIAR POLITYCZNO-PRAWNY

Konferencja odbędzie się w dniach 25 – 26 listopada 2021 roku na
Politechnice Rzeszowskiej, 35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 10 w trybie hybrydowym.

Oświadczenie

Szanowni Państwo,

      Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników IV KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar polityczno-prawny”, która odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2021 roku na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, a także pragnąc zapewnić, aby wydarzenie spełniało aktualne wytyczne przeciwepidemiczne, dotyczące wirusa SARS-CoV-2, na bieżąco monitorujemy zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

      Z uwagi na fakt, że stan zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przekroczył w dniu 10 listopada 2021 r. 18 550 przypadków i w dużym tempie stale wzrasta, czujemy się zmuszeni przeprowadzić obrady IV Konferencji wyłącznie w trybie zdalnym. Wyrażamy przekonanie, że jest to również zgodne z wolą większości uczestników, ponieważ zdecydowana liczba referentów wyraziła chęć zaprezentowania swoich wystąpień on-line.

      W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt mailowy pod adresem konferencjazwb4@prz.edu.pl.

Dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz
Dr hab. Marta Pomykała, prof. PRz

Cel Konferencji

Konferencja ma wnieść wkład w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki bezpieczeństwa. Wierzymy, że poprzez dyskusje z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, firm prywatnych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów przyczynimy się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

Planujemy, aby tematyka IV edycji Konferencji stanowiła kontynuację podjętej dotychczas we wcześniejszych edycjach dyskusji naukowej oraz starała się odpowiedzieć na kolejne pytania, które pozostały bez odpowiedzi podczas wcześniejszych konferencji. Jakie działanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa  w wymiarze polityczno-prawnym powinny zostać podjęte przez państwa na poziomie wewnątrzpaństwowym i ponadnarodowym w XXI w.? Jakie instrumenty i instytucje powinny zostać zaimplementowane celem zwiększenia polityki bezpieczeństwa  w czasie COVID-19 zarówno w Europie, jak i na świecie? Co stanowi największe zagrożenie dla polityki bezpieczeństwa w  XXI w., a co daje jej największą szansę rozwoju w nowej sytuacji?

Celem zasadniczym Konferencji będzie

Analiza złożoności i współzależności zagrożeń oraz wyzwań bezpieczeństwa we współczesnym świecie dotycząca polityki bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru polityczno-prawnego. Drugim celem  będzie analiza przemian zachodzących na poziomie wewnątrzpaństwowym i środowiska międzynarodowego. Trzecim celem, będzie analiza podejmowanych na poziomie państw i środowiska międzynarodowego działań  na rzecz zapewniania bezpieczeństwa  polityczno-prawnego w czasie nowej ery, jaką jest COVID-19.

Zamysłem organizatorów planowanej konferencji jest uczynienie przedmiotem wygłaszanych referatów i dyskusji szerokiego spektrum problemów bezpieczeństwa m.in. takich zagadnień jak:

  • Strategie i działania na rzecz bezpieczeństwa na poziomie państw i ich polityk bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru polityczno-prawnego;
  • Dylematy bezpieczeństwa państwa w dzisiejszym świecie ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru polityczno-prawnego;
  • Zagrożenia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej i NATO w XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru polityczno-prawnego;
  • Szanse rozwoju jednostki i społeczeństwa w dobie COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru polityczno-prawnego;
  • Szanse i zagrożenia pojawiające się w obszarach bezpieczeństwa militarnego jak i pozamilitarnego;
  • Działania na rzecz bezpieczeństwa politycznego podmiotów transnarodowych;
  • Działania na rzecz bezpieczeństwa politycznego na poziomie środowiska regionalnego z uwzględnieniem strategii i praktyki politycznej Unii Europejskiej, Sojuszu Północnoatlantyckiego i innych instytucji międzynarodowych;
  • Zakres działań służb państwowych w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa politycznego we współczesnym świecie.

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych oraz specjalistów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, pochodzących z Polski i innych państw. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie i materiały konferencyjne. Natomiast koszty noclegu wiążą się z  dodatkową wpłatą, która nie została wliczona w opłatę konferencyjną. Organizatorzy mogą zarezerwować uczestnikom nocleg, jeżeli zostanie wyrażone stosowne zainteresowanie w tym zakresie.

Efektem konferencji będą publikacje jako rozdział w  monografii  o charakterze zbiorowym składającym się z artykułów zaakceptowanych do druku po przeprowadzeniu procesu recenzyjnego. Następnym efektem będzie zacieśnienie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym w Polsce i na świecie oraz  wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy ekspertami reprezentującymi naukę a  praktykami i instytucjami w tym zakresie. Kolejnym efektem będą również propozycje zmian legislacyjnych wystosowane w postaci wniosku pokonferencyjnego w obszarze bezpieczeństwa polityczno-prawnego na poziomie państwowym i międzynawowym.

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

Z radością na wszystkie odpowiemy!

Patronat honorowy

Wojewoda podkarpacki

Marszałek Województwa podkarpackiego

Prezydent Miasta Rzeszowa

Prezydent Miasta Przemyśla

Sponsorzy

Projekt nr: 200/2021/EB

Projekt nr: WPM.032.89.2021.KD

Patronat medialny